Algemene Voorwaarden

MamaBreak - Algemene voorwaarden - versie 1 – 4 oktober 2016

 

 1. Algemeen

 

 1. MamaBreak kan foto’s of video’s maken van een MamaBreak Weekend voor online en offline Marketing doeleinden.
 2. MamaBreak verwacht van alle deelnemers respectvol om te gaan met elkaar, de locatie en de natuur.
 3. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, gaan deelnemers ook akkoord met het huishoudelijk reglement van de desbetreffende locatie, welke nageleefd dient te worden. Overtreding van het huishoudelijk reglement kan verwijdering van de locatie en MamaBreak tot gevolg hebben, zonder enige recht op restitutie van (een gedeelte) van de reissom.
 4. Het gebruik van beeld- en of geluidsopnames is gedurende de MamaBreak niet toegestaan tijdens de workshop, alleen met schriftelijke toestemming van MamaBreak.
 5. Toeristenbelasting is niet inbegrepen in de prijs en wordt direct aan de locatie betaald tijdens verblijf. De hoogte hiervan is afhankelijk van de gemeente waar de locatie zich bevindt.
 6. MamaBreak is op geen enkele manier aansprakelijk voor fouten op de website of de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt. 
 7. Het is niet toegestaan om foto- en filmmateriaal, teksten van de website of het logo van MamaBreak te kopieren.
 8. Na aanmelding zal MamaBreak communicatie versturen in verband met praktische informatie voor het verblijf en bij te boeken opties. Daarnaast zal er voor en na verblijf een enqueteformulier digitaal worden toegestuurd. De data die hieruit voortvloeit is vertrouwelijk en wordt niet verspreid aan derden. Deze data dienen ter voorbereiding van de workshop zowel voor de deelnemer als MamaBreak en ter verbetering van het verblijf.

 

 1. Reserveren en betalen

 

 1. Via de website vult u het reserveringsaanvraagformulier in en gaat u op het moment van verzenden akkoord met de algemene voorwaarden van MamaBreak en de te betalen reissom. Na ontvangst van het reserveringsaanvraagformulier, zal MamaBreak op basis van beschikbaarheid aldanniet aan u de reservering per mail bevestigen en de factuur direct meesturen per mail. U dient de bevestiging van boeking en de factuur direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele (beweerde) onjuistheden dient u binnen 10 dagen schriftelijk kenbaar te maken aan info@mamabreak.nl.
 2. Indien er geen beschikbaarheid is voor de gewenste datum, het gewenste pakket of bij te boeken opties zal MamaBreak u binnen 10 dagen per mail op de hoogte stellen en komt de reservering automatisch kosteloos te vervallen. MamaBreak zal u vrijblijvend een alternatief aanbod sturen. Indien er wel beschikbaarheid is, zal MamaBreak u binnen 10 dagen een digitale bevestiging van boeking en factuur sturen, naar het door u opgegeven mailadres. Na verzending van de factuur, dient u het openstaande bedrag binnen 14 dagen over te maken op NL28 KNAB 0255 5170 92 t.n.v. MamaBreak.
 3. De betaling van de reissom dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het MamaBreak weekend plaats te vinden. Bij boekingen korter dan 30 dagen voor de MamaBreak start geldt directe betaling. Bij niet tijdige betaling heeft MamaBreak het recht de reservering te laten vervallen. De betalingsverplichting voor de deelnemers is nog wel van kracht.
 4. Vermelde prijzen op de factuur zijn bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, nadat de factuur door MamaBreak verzonden is.
 5. De boeker en (mede)deelnemers dienen ouder te zijn dan 18 jaar.
 6. MamaBreak behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.
 7. Indien de betaling of een gedeelte hiervan geschiedt door middel van een cadeaubon, dient u deze betaalmethode te selecteren op het reserveringsaanvraagformulier en de code in te geven.  

 

 1. Wijzigen en annuleren

 

 1. Indien u na bevestiging van reservering extra kamers, deelnemers of opties wilt bijboeken dan kunt u dit per mail aanvragen via info@mamabreak.nl. Op basis van beschikbaarheid zal aldanniet een nieuwe bevestiging van boeking en factuur digitaal naar u verstuurd worden. Na verzending van de factuur, dient u het openstaande bedrag binnen 14 dagen over te maken op NL28 KNAB 0255 5170 92 t.n.v. MamaBreak.
 2. Indien u na bevestiging van reservering uw boeking geheel of gedeeltelijk wilt annuleren zijn de volgende bepalingen van toepassing:

  - Tot 4 weken voor aanvang van het verblijf 125 euro per persoon in de boeking

  - Vanaf 4 weken voor aanvang van het verblijf 125 euro per persoon in de boeking + 50% van het resterende bedrag van de totale reissom

  - Bij voortijdige beëindiging van het verblijf 100% van de reissom

 3. Indien de deelnemer niet in staat is om deel te nemen aan het geboekte MamaBreak weekend, mag er iemand anders in haar plaats deel nemen. De gegevens dienen uiterlijk 1 dag voor aanvang aan MamaBreak te zijn doorgegeven per mail of telefonisch.
 4. MamaBreak behoudt zich het recht voor om te allen tijde een weekend te annuleren indien er gegronde redenen voor zijn, zoals onvoldoende deelnemers, ziekte of overmacht. In geval van annulering zal er een alternatief geboden worden of de reissom zal binnen 10 dagen teruggestort worden op de rekening van de boeker. Deelnemers hebben geen recht op andere compensatie of schadevergoeding.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 1. Deelname aan MamaBreak is op eigen risico. Een fysieke en mentaal goede gezondheid is verplicht om deel te nemen aan MamaBreak.
 2. MamaBreak is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf.
 3. De deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor MamaBreak ontstaat als direct of indirect gevolg van hun verblijf.

 

 1. Klachten

 

 1. Klachten dienen te allen tijde voor of tijdens verblijf kenbaar te worden aan gemaakt aan de begeleider om haar in de gelegenheid te stellen om de klacht direct op te lossen.
 2. Klachten n.a.v. de locatie en activiteiten aangeboden door derden dienen ook en in eerste instantie direct gemeld te worden bij de desbetreffende partij. 
 3. Indien er geen goede oplossing gevonden kan worden tijdens verblijf, zal de klacht schriftelijk moeten worden ingediend. Binnen 14 dagen na verblijf zal MamaBreak een schriftelijke reactie sturen n.a.v. de klacht.